ภาษาไทย | English
 
   
 

ข้อมูลทางเทคนิค » Publications and Technical Documents

Publications and Technical Documents

  Primary Packaging Materials for Injectables Handbook  
 
 
หนังสือเล่มนี้ จะแนะนาให้ท่านรู้จักประเภทของบรรจุภัณฑ์ชั้นแรก สาหรับยาฉีด รวมถึงข้อกาหนดและวิธีตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ ผลิตบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือก ยาฉีดที่มีคุณภาพเพราะผู้เขียนเชื่อว่า คุณภาพของยาฉีดเริ่มต้นที่ คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ชั้นแรก
 
  European Gamma Sterilization and Aging Evaluations - Bromobutyls  
 
 
การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้า (autoclave) เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการท้าให้จุก ยางปราศจากเชื้อ อย่างไรก็ตามการฉายรังสีแกมมา (gamma irradiation) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทำให้ปราศจากเชื้อ ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น หนังสือเล่มนี้คือบทสรุปของงานพัฒนาสูตรยางของ West Pharmaceutical Services ในยุโรปที่ได้ประเมินผลของการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมี (chemical) และคุณสมบัติด้านการใช้งาน (functional) ของจุกยาง โดยการเลือกจุกยางจากสูตรยางหลายสูตรในกลุ่ม bromobutyl
 
 


ย้อนกลับ
 
Home  l  About Biomed  l  Products & Services  l  Technical Information  l  Events & News  l  Career  l  Contact Us
Copyright ©2011 Biomed.co.th